کارت خرید

تلفن ثابت : 06142254747

واحد نام  و نام  خانوادگی شماره داخلی توضیحات
فروش محمدعلی نیک عابدی 12  
حسین اندی 13  
خدمات امین شیرزاد 14 حضور غیاب  و گارانتی 
رامین امیرافشار 15 کامپیوتر و لپ تاپ
حجت متقی فرد 16 دریافت و تحویل 
میلاد عادل پور 17 مونتاژ و امور نرم افزار
حسن کیانی اصل    
حسابداری مهدی  زرهی نساج 19  
مدیریت سجاد عرفی زاده 20  

 

تلفن همراه: 09165068122 

آدرس : خوزستان دزفول خیابان جهاد بین بلوار مقاومت و ابوریحان ـ ریزپردازنده